Home Konferencie KRAJINNÁ EKOLÓGIA A OCHRANA PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA V SOCIO-EKONOMICKÝCH PREMENÁCH
KRAJINNÁ EKOLÓGIA A OCHRANA PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA V SOCIO-EKONOMICKÝCH PREMENÁCH

Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Slovenská ekologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Slovenský národný výbor programu UNESCO Človek a biosféra
Komisia pre ekológiu a krajinné inžinierstvo Predsedníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Asociácia karpatských národných parkov a chránených územídovoľujú si Vás pozvať na

Invitation

medzinárodnú vedeckú konferenciu

International Scientific Conference


KRAJINNÁ EKOLÓGIA A OCHRANA PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA
V SOCIO-EKONOMICKÝCH PREMENÁCH

Landscape Ecology and Nature Heritage Protection on the Socio-Economic Transformation


pri príležitosti životného jubilea – 75. výročia narodenia
on the Opportunity of 75 Birth Anniversary

prof. Ing. Ivana Vološčuka, DrScpod záštitou
prorektora UMB v Banskej Bystrici
prof. RNDr. Romana Nedelu, DrSc,
a
riaditeľky Ústavu vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Jolany Darulovej, CScDátum a miesto konania

27. apríl 2010
Ústav vedy a výskumu UMB,
Cesta na Amfiteáter 1, Banská Bystrica

 

 

Vedecký výbor

Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc, Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene
Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD, Dekan Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici           
Prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, predseda Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV
RNDr. Jozef Klinda, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc, predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Doc. PhDr. Peter Krchnák, CSc, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene
Prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc, Vedúci Inštitútu výskumu krajiny a regiónov Ústavu vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Prof. RNDr. László Miklós, DrSc, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene
Ing. Július Oszlányi, CSc, Slovenská sekcia Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu,
riaditeľ Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislave, predseda SNV programu UNESCO Človek a biosféra
Doc. Ing. Viliam Pichler, PhD, prodekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene
Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc, prorektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Prof. Ing. Rudolf Šály, DrSc, emeritný profesor FEE TU vo Zvolene
Prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene
Prof. RNDr. Jozef Terek, CSc, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove


Organizačný výbor

Ing. Tomáš Lepeška, PhD., ÚVV UMB v Banskej Bystrici
Mgr. Zuzana Murgašová, ÚVV UMB v Banskej Bystrici


Adresa organizačného výboru

Ing. Tomáš Lepeška, PhD.
IVKR ÚVV UMB
Cesta na amfiteáter 1
974 01 Banská Bystrica
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tel. ++421 48 446 6232
Ciele vedeckej konferencie

V subsystéme zemskej biosféry prírodná a kultúrna krajina (vrátane ekosystémov) sa nachádza v permanentnej transformácii. Časovú reláciu týchto premien možno parafrázovať Príslovím „Všetko má svoj čas“. Dnešné metódy krajinno-ekologického výskumu umožňujú poznávať procesy disturbácií a transformácií, súčasné stavy a predpokladané trendy ďalšieho vývoja krajinných a prírodných systémov.  Krajinným ekológom sa viac – menej úspešne darí presviedčať výkonné sféry spoločnosti o aplikovateľnosti výsledkov takéhoto výskumu v zložitom systéme udržateľného rozvoja spoločnosti a v protirečivej aktívnej starostlivosti o krajinné a prírodné dedičstvo.  
Už od vzniku prvých chránených území na našom území koncom 19. storočia ochrana prírody sa stala oponentom jednostranného hospodárskeho využívania prírodných zdrojov. V ostatných desaťročiach aktívna ochrana prírody, na rozdiel od konzervačnej pasívnej ochrany, uprednostňuje účinnú starostlivosť o biodiverzitu a služby ekosystémov. Ochrana kultúrnej i prírodnej  krajiny je spojená s environmentológiou, v ktorej dnes prevažuje antropocentrická ochrana životného prostredia ľudskej spoločnosti a s tým spojený dôraz na obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.
Príčinou toho, že v krajinno-ekologickom výskume a starostlivosti o biodiverzitu a ekosystémy v ostatných desaťročiach vznikli nové problémy, je synergicky pôsobiaca dynamika spoločensko-ekonomických a ekologicko-environmentálnych zmien, čo sa priamo dotýka ekologickej stability krajiny a ekosystémov. Riešenie týchto problémov modernými metódami systémovej ekológie a environmentológie je novou výzvou pre vedeckých pracovníkov krajinnej ekológie a zodpovedných pragmatikov aktívnej starostlivosti o prírodné dedičstvo.
K dnešným problémom výskumu a starostlivosti o prírodu, krajinu a životné prostredie, okrem subjektívnych príčin určitým podielom prispela aj globálna finančná kríza, ktorá prehĺbila chronický nedostatok finančných prostriedkov na efektívny výskum a starostlivosť. V mnohých prípadoch k tomu prispievajú aj narušené medziľudské vzťahy a chýbajúci etický vzťah k nenahraditeľnému prírodnému dedičstvu. 
Vedomostná báza vyplývajúca z krajinno-ekologického výskumu má byť integrálnou súčasťou starostlivosti o prírodné dedičstvo, kultúrnu krajinu a životné prostredie všetkých organizmov našej modrej planéty. Len tak možno dosiahnuť udržateľný život a rozvoj zdravej ľudskej spoločnosti. Na prahu 21. storočia je to nová príležitosť i výzva.
Cieľom konferencie v širokom diapazóne načrtnutých problémov je :

a)    Vo vedeckých príspevkoch, ktoré budú publikované v konferenčnom zborníku, pokúsiť sa  o analýzu a podľa možností aj o syntetické závery v nasledovných problémových okruhoch :
-    vplyv ľudských aktivít a prírodných faktorov na dynamiku zmien krajinnej štruktúry a ekosystémov; sukcesné procesy vegetácie a možnosti zlepšenia a udržania ekologickej stability a integrity ekosystémov a krajiny,
-    spoločensko-ekonomické limity aplikácie vedeckých sozologických a krajinno- ekologických poznatkov v praktickej  starostlivosti o biodiverzitu, ekosystémy a krajinu,
-    filozofické, etické a estetické aspekty v ochrane, plánovaní, tvorbe, starostlivosti a racionálnom využívaní  krajiny,
-    záchrana prírodného dedičstva a charakteristického vzhľadu krajiny v súčasných a očakávaných spoločensko-ekonomických podmienkach - prianie a skutočnosť na prahu 21 storočia.

b)    Vytvoriť pre vedeckých pracovníkov neformálnu kolegiálnu platformu na reminiscenciu spolupráce, stretnutí a zážitkov s jubilantom.PROGRAM KONFERENCIE

9,00 – 9,30   Registrácia účastníkov v priestore Ústavu vedy a výskumu UMB,
odovzdanie vedeckých príspevkov do zborníka

9,30 – 10,00   Otvorenie konferencie a pozdravy hostí

10,00 – 10,30  Vedecká, pedagogická a ochranárska činnosť jubilanta 

10,30 – 11,30  Prednesenie abstraktov vybraných referátov so spomienkami na
spoluprácu s jubilantom (maximálne po 20 minút)

11,30 – 12,15  Kávová prestávka s občerstvením 

12,15 – 14,00 Prednesenie abstraktov vybraných referátov so spomienkami na
spoluprácu s jubilantom (maximálne po 20 minút)

14,00 – 16,30  Spoločenská časť s občerstvenímOrganizačné informácie

V pléne konferenčného rokovania budú prednesené krátke abstrakty vyžiadaných
vedeckých príspevkov. V recenzovanom konferenčnom zborníku budú opublikované všetky prihlásené vedecké príspevky, ktoré budú odborne posúdené členmi vedeckého výboru konferencie. Rozsah vedeckých príspevkov max 10 strán, vrátane abstraktu v cudzom jazyku, literatúry citovanej v texte, poďakovania  a adresy autora/autorov.
Vedecké príspevky je potrebné odovzdať pri prezentácii členovi organizačného výboru – v elektronickej forme a 1x vytlačený text.

Vložné na konferenciu nie je stanovené. Na vydanie zborníka vedeckých príspevkov sú vítané finančné príspevky autorov z rozličných grantových projektov. Finančné príspevky možno poslať na účet : 7000095654/8180.
Variabilný symbol : 109500Štruktúra vedeckých príspevkov

Vedecké  príspevky zamerané na niektorý zo štyroch problémových okruhov budú publikované v recenzovanom zborníku. Text možno písať v slovenskom, českom, poľskom, maďarskom, ukrajinskom, ruskom alebo anglickom jazyku. Abstrakty majú byť v angličtine, v prípade anglického textu abstrakt má byť v slovenčine. V nevyhnutných prípadoch v texte možno použiť len čierno-biele fotografie a mapové prílohy. 
Všetky časti rukopisu majú byť písané fontom Arial, veľkosť 12, okraje 2 cm, text zarovnaný vľavo, jednoduché riadkovanie, bez tabulátorov a odrážok.
Veličiny a skratky písať podľa SI, napríklad 0,12 m; 0,04 m3 .s-1
Názvy taxónov : rodové a druhové meno kompletne uviesť kurzívou. Napríklad : Neottia nidus-avis (L) Rich., Ecdyonurus picteti (Meyer-Dür, 1864), Verbascum sp. 

Štandardné členenie rukopisu
- Názov príspevku písaný tučne. V názve príspevku neuvádzajte autorov vedeckých
mien taxónov.
- Meno a priezvisko autora/autorov bez titulov.
- Abstrakt v anglickom jazyku kurzívou: uviesť názov príspevku v anglickom jazyku a
potom text abstraktu v jednom odstavci, maximálne 150 slov. 
-  Keywords :  kurzívou maximálne 6 kľúčových slov v anglickom jazyku
-  Úvod : uviesť problematiku a ciele výskumu prezentované v príspevku.
-  Materiál a metódy : táto časť môže obsahovať aj charakteristiku územia, kde sa    
výskum uskutečnil.
-  Výsledky a diskusia
-  Záver príspevku: stručne vyjadruje základné myšlienky a závery textu
-  Poďakovanie :  kurzívou
-  Literatúra: uviesť kapitálkami len tie mená autorov literárnych prameňov, ktoré sú     
uvedené v texte. 
- Adresa: Tituly, meno a priezvisko, plná adresa pracoviska, resp. bydliska autora
(autorov) a e-mail kontakt.

- Tabuľky: číslované arabskými číslicami, formát EXCEL alebo WORD – napr. Tab. č. 1 Nadpis tabuľky.
- Obrázky : v zodpovedajúcej technickej kvalite - formát jpg, gif, bmp, číslované arabskými číslicami, pod obrázkom pripojiť meno autora, nad obrázkom uviesť číslo obrázku – napr. Obr. č. 1 a názov obrázku. 

Miesto konania vedeckého seminára: Ústav vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

UMB map

Dopravné spojenie:
Účastníci, ktorí pricestujú do Banskej Bystrice autobusom alebo vlakom, môžu využiť autobusové spojenie č. 34 MHD spred železničnej stanice.
Autobusová stanica sa nachádza v jej tesnej blízkosti. Vystúpiť na 7. zastávke - Tajovského park - tzv. Mestský park. Ústav vedy a výskumu sa nachádza na ľavej strane ulice Cesta na amfiteáter č. 1, za hlavnou budovou Ekonomickej fakulty UMB, približne 150 m od zastávky autobusu.

 

P R I H LÁ Š K A

Posledná úprava Štvrtok, 18 Február 2010 15:42
 
Slovenská ekologická spoločnosť