Home Sekcie a pracovné skupiny Sekcia ekologického vzdelávania a výchovy
Sekcia ekologického vzdelávania a výchovy

Zameriava sa na problematiku environmentálneho vzdelávania a výchovy na všetkých stupňoch školského systému. Hlavným zámerom je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, rozšíriť ju o uplatňovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja a života, osobitne o výchovu k trvalo udržateľnej produkcii a spotrebe.

Vedúci sekcie: prof. RNDr. ELIÁŠ Pavol, CSc.

 
Slovenská ekologická spoločnosť