Home Personalia Členská základňa Adresár členov SEKOS
Adresár členov SEKOS PDF

Adresár členov bol zostavený na základe aktualizácie osobných údajov členov, ktorá prebehla v r. 2000 a sú v ňom uvedení všetci členovia, registrovaní k 31.12.2000. U tých členov, ktorí svoje údaje neaktualizovali, uvádzame údaje podľa prihlášky za člena. Môže sa stať, že niek-toré z nižšie uvedených údajov už neplatia, nebolo však v silách HV získať aktuálne údaje od každého člena.

 

V adresári uvádzame priezvisko, meno, tituly, adresu na pracovisko, číslo telefónu, faxu, ad-resu elektronickej pošty a sekcie, do ktorých sa člen prihlásil. V prípade študentov a dôchodcov uvádzame domáce adresy. Pre sekcie boli použité nasledovné skratky: T - sekcia všeobecnej a teoretickej ekológie, P - sekcia populačnej ekológie, E - sekcia ekológie ekosystémov, K - sek¬cia krajinnej ekológie, A - sekcia aplikovanej ekológie, N - sekcia environmenálnej ekológie, V - sekcia ekológie vysokých pohorí, S - pracovná skupina ekosozológie

AMBROS Zdeněk, doc. Ing. CSc. (*27.5.1927), Lesnická fakulta, Vysoká škola zemědělská,  Zemědělská 1, Brno, Česká republika. Sekcie: E, K, P
BAČKOR Martin, RNDr. PhD. (*18.2.1970), KEBG, Mánesova 23, 041 67 Košice. Tel.: 0905 6331 556, fax: 0905 6337 353. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: N
BALÁŽ Ivan, Mgr. (*21.1.1976), Katedra ekológie a environmentalistiky, UKF Nitra, 949 74 Nitra. Tel.: 087 6517 323. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: S, P.
BANÁSOVÁ Viera, RNDr. CSc. (*12.9.1945), Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, 842 23 Bratislava. Tel.: 07 5296 8508, 5292 6271 kl. 283, fax: 07 5477 1948. E-mail: botubana @savba.sk. Sekcie: P, E
BARANEC Tibor, RNDr. CSc. (*24.11.1952), Katedra botaniky, Agronomická fakulta Sloven¬skej poľnohospodárskej univerzity, tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. Tel.: 087 6508 450, fax: 087 7411 507. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P, V
BARTOVÁ Jana, Mgr. (*6.12.1975), Katedra ekológie a environmentalistiky, UKF Nitra, 949 74 Nitra. Tel.: 087 6517 323. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P
BEDRNA Zoltán, Doc. Ing. DrSc. (*27.2.1933), Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava. Tel.: 07 5249  4555, fax: 5249 4508. Sekcie: K
BENČAT Ján, doc. Ing. CSc. (*4.10.1943), Katedra mechaniky SvF, Žilinská univerzita, Moy-zesova 20, 010 26 Žilina. Tel.: 089 32145, fax: 089 33506. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: T, E
BENČAŤ Tibor, Ing. CSc. (*23.3.1957), Katedra tvorby krajiny, Fakulta ekológie a environ-mentalistiky, Technická univerzita, Masarykova 24, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 320313, kl. 121, fax: 0855 22654. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K
BERNASOVSKÁ Kamila, doc. MUDr. CSc (*1.6.1946), Ústav hygieny, Lekárska fakulta Univer¬zity P.J. Šafárika, Šrobárova 2, 041 80 Košice. Tel.: 095 623 1790. E-mail: kbernas @kosice.upjs.sk. Sekcie: P
BIČÁROVÁ Svetlana, Ing. (*27.6.1967), Bardejovská 10, 060 01 Kežmarok. Sekcie: E
BÍROVÁ Ingrid, Ing. CSc. (*23.9.1948), SAŽP, pobočka Žilina, Dolný val 20, 012 06 Žilina. Tel.: 089 48806,22211, fax: 089 20188, Sekcie: K
BOLTIŽIAR Martin, PhD. (*17.11.1974), Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra,  Akademická 2, P.O.Box 23B, 949 01 Nitra. Tel.: 087 733 5601 (-4), fax: 087 733 5608. E-mail: bolti@ scientist.com. Sekcie: E, K, V
BRVENÍKOVÁ Eva (*12.4.1973), Pod Turíčkou 33, 974 00 Banská Bystrica.  Sekcie: K
BUBLINEC Eduard, Prof. Ing. CSc. (*1.2.1937), Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5206 207, 5330 914,, fax: 0855 5322 654. E-mail: bublinec@sav.savzv. sk. Sekcie: E
BÚCI Róbert (*3.9.1975), Dolná Ždaňa 122, 966 01Hliník n. Hronom. Sekcie: E, K
CÁLIKOVÁ Emília, Ing. (*16.3.1957), Trnavské automobilové závody, Strojárenská 1, 917 48 Trnava. Tel.: 0805 23685, 20351(-9), fax: 0805 21244. Sekcie: T
CAMBEL Boris, RNDr. (*14.1.1960), Výskumný ústav závlahového hospodárstva, Oddelenie hydropedológie, Vrakunská 29, 825 06 Bratislava. Tel.: 07 247 702, 248 000. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K, E, A
CELER Slavomír, Ing. (*9.9.1970), Výskumná stanica ŠL TANAP, 059 60 Tatranská Lomnica. Tel.: 0969 467 951, E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
CZIRÁKOVÁ Janka, Ing. (*3.3.1976), Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen, Kolpašská I/1738 9/B, 969 00 Banská Štiavnica. Tel.: 0859 6941 210, Sekcie: A, K, V
ČABOUN Vladimír, doc. Ing. CSc. (*9.8.1952), Lesnícky výskumný ústav, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen. Tel.: 0855 320 316, 314 205, fax: 0855 321 883. E-mail: caboun@fris. sk.
ČAJKA  Roman, Ing. (*5.6.1975), Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvaloudržateľ-ný rozvoj, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen, Šoltésovej 5, 969 00 Banská Štiavnica. Tel.: 0859 6941 162, fax: 0859 692 0117. E-mail: romancajka@hotmail. com. Sekcie: A, K
ČAPRDA Martin (*28.6.1977), Za humnami 59, 949 01 Nitra. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sek-cie: E, K, V
ČEJKA Tomáš, Ing. (*24.8.1964), Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 842 06 Bratislava. Tel.: 07 5930 2634, fax: 07 5930 2646. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P, E, A
DŽATKO Michal, RNDr. CSc. (*29.8.1931), Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava. Tel.: 07 220 866. Sekcie: T, K
DAVID Stanislav, PaedDr. (*25.1.1953), Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra, Akademická 2, 949 01 Nitra. Tel.: 087 7335 601 (-4), fax: 087 7335 608. E-mail: nrukdavi @savba.sk. Sekcie: E
DOBROVODSKÁ Marta, RNDr. (*17.4.1966), Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava. Tel.: 07 5249 3851, fax: 07 5249 4508. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sek¬cie: K
DRAŽIL Tomáš, Ing. (*11.3.1971), Správa Národného parku Slovenský raj, Letecká 3, 052 80 Spiš¬ská Nová Ves. Tel.: 0965 422 010,  Sekcie: K
DRDOŠ Ján, Prof. RNDr. DrSc. (*6.1.1934), Púpavová 26, 841 04 Bratislava.
DRGOŇA Vladimír, Doc. RNDr. CSc. (*16.5.1955), Katedra geografie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra. Tel.: 087 6511 010, fax: 087 6511 243. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K
DUDICH Alexander, Doc. RNDr. CSc. (*15.10.1942), katedra biológie, Fakulta ekológie a en-vironmentalistiky Technickej Univerzity, Štúrova 2, 960 53 Zvolen. Sekcie: T,
ĎUREČKOVÁ Eva, Ing. (*30.3.1960), SAŽP - Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra. Tel.: 087 415 339, fax: 087 515 209. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: N
ĎURIŠOVÁ Ľuba, Ing. (*2.8.1967), Katedra botaniky, Agronomická fakulta Slovenskej poľno¬hospodárskej univerzity, tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. Tel.: 087 6508 450, fax: 087 411 507. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P
ELIÁŠ Pavol, Doc. RNDr. CSc. (*19.10.1949), Katedra ekológie, Fakulta záhradníctva a krajin¬ného inžinierstva, Slov. poľnohospodárska univerzita, Mariánska 10, 949 01 Nitra. Tel.: 087 6524 004, fax: 087 7418240. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: T, P, E, N, S.
ELIÁŠ Pavol, Ing. (*21.8.1973), Katedra botaniky, Agronomická fakulta Slovenskej poľnohos¬podárskej univerzity, tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. Tel.: 087 5608 450, fax: 087 411 507. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P
FEHÉR Alexander, Ing. (*2.6.1967), Katedra trvalo udržateľného rozvoja, Fakulta záhradníc-tva a krajinného inži¬nierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Mariánska 10, 949 01 Nitra. Tel.: 087 6526 637, fax: 087  7414 987. Sekcie: P, K, N
FIALA Karel, RNDr. (*6.9.1941), Botanický ústav AV ČR, odd. Ekologie, Poříčí 3b, 603 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 5 4321 1562, fax: +420 5 4321 1562. E-mail: fiala@ brno.cas.cz. Sekcie: E, P
GAJDOŠ Peter, RNDr. CSc. (*14.6.1957), Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra, Akademická 2, 949 01 Nitra. Tel.: 087 7335 601, fax: 087 7335 608. E-mail: nrukgajd@ savba.sk. Sekcie: P, K
GALLAY Igor, Ing. (*5.2.1975), Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a environmen¬talistiky, TU Zvolen, Kolpašská 9/B, 969 00 Banská Štiavnica. Tel.: 0859 6941 200, fax: 0859 6920 117. Sekcie: A, K, V
GALLAYOVÁ Zuzana, Ing. (*23.3.1976), Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a envi¬ronmentalistiky, TU Zvolen, Kolpašská 9/B, 969 00 Banská Štiavnica. Tel.: 0859 6941 204, fax: 0859 6920 117. Sekcie: A, K
GAŽÍK Peter, Ing. (*16.9.1961), SAŽP, stredisko Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš. Tel.: 0849 24498, fax: 0849 24557. Sekcie: E, A
GÁBORČÍK Norbert, Ing. CSc. (*12.6.1951), Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica. Tel.: 088 32541 (-3), fax: 088 32544. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E
GÁPER Ján, RNDr. CSc. (*18.9.1957), Katedra biológie, Fakulta ekológie a environmentalis-tiky Technickej Univerzity, Štúrova 2, 960 01 Zvolen. Tel.: 0855 24686.  Sekcie: P
GERHÁTOVÁ Katarína, Mgr. (*16.2.1970), Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra, Akademická 2, 949 01 Nitra. Tel.: 087 7335 601 (-4), fax: 087 7335 608. E-mail: ukevask @pribina.savba.sk. Sekcie: P, K
GŐMŐRY Dušan, Ing. CSc. (*21.2.1961), Katedra fytológie, Lesnícka fakulta Technickej uni-verzity, Masarykova 24, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5335 111 kl. 566, fax: 0855 22654. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E, P
GŐMŐRYOVÁ Erika, Ing. CSc. (*8.10.1963), Katedra prírodného prostredia, Lesnícka fakulta, Technická univerzita, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5335 111, fax: 0855 22654. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E
GREGOR Juraj, Ing. (*17. 1. 1953), Katedra prírodného prostredia, Lesnícka fakulta Technic-kej univerzity, Masarykova 24, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5335111. Sekcie: E
GREŽO Henrich, Mgr. PhD. (*11.6.1981), Katedra ekológie a environmentalistiky, UKF Nitra, 949 74 Nitra. Tel.: 087 6517 323. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
GULIČKA Ján, Doc. RNDr. CSc. (*8.4.1925), Kadnárova 2, 83105 Bratislava. 
HAJDÚK Juraj, RNDr. CSc. (*15.9.1928), Hlavná ul. 112, 900 89 Častá.  Sekcie: T, P
HAJKOVÁ Klaudia (*2.12.1971), Tajovského 8, 962 37, Kováčová pri Zvolene
HALADA Ľuboš, RNDr. CSc. (*11.3.1961), Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra, Aka¬demická 2, 949 01 Nitra. Tel.: 087 7335 601, fax: 087 7335 608. E-mail: nrukhala @savba. sk. Sekcie: P, K
HANÁČKOVÁ EVA, Ing. CSc. (*15.10.1950), Katedra agrochémie a výživy rastlín, Agrono-mická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, A. Hlinku 2, pavilón CH, 949 76 Nitra. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: N
HILBERT Hubert, Prof. RNDr. CSc. (*1.11.1943), Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, Banská Bystrica. Tel.: 088 4137 819, fax: 088 4137 821. Sekcie: A, K, N, V
HOLÉCZYOVÁ Gabriela, RNDr. CSc. (*5.9.1947), Ústav hygieny a epidemiológie, Univerzita P.J. Šafárika, Šrobárova 57, 040 01 Košice. Tel.: 095 6231790, E.mail: holeczy@kosice. upjs.sk. Sekcie: K
HOLUB Zdenek, RNDr. CSc. (*8.7.1941), Měříčková 19, 60300 Brno, Česká republika. Sekcie: P
HOLUBOVÁ Radmila, RNDr. CSc., Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poríčí 7, 603 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 5 4312 9169. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
HORVÁTH Marcel (*23.7.1971), Tranovského 30, 841 02 Bratislava Sekcie: E
HREŠKO Juraj, Doc. RNDr. CSc. (*11.9.1957), Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra, Akademická 2, 949 01 Nitra. Tel.: 087 7335 601, fax: 087 7335 608. E-mail: landscape. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E
HRNČIAROVÁ Tatiana, RNDr. CSc. (*28.8.1954), Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, P.O.Box 254, 814 99 Bratislava. Tel.: 07 5249 4544, fax: 07 5249 4508. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K, N
HRUBÍK Pavel, Prof. Ing. DrSc. (*16.3.1941), Katedra biotechniky zelene, Fakulta záhradníc-tva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Tulipánová 7, 949 01 Nitra, Tel.: 087 6522 743, fax: 087 414 987. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E, K
CHAVKO Jozef (*5.5.1954), Slovenská agentúra životného prostredia, Hanulova 9/A, 844 04 Bratislava. Tel.: 07 769946, fax: 07 769946. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P, S
CHMELIAR Blažej, Ing. (*30.6.1961), Slovenská agentúra životného prostredia, pobočka Žilina, Dolný Val 20, 012 06 Žilina. Tel.: 089 22211. Sekcie: K
CHOVANCOVÁ Barbara, Ing. (*21.2.1955), Správa Tatranského národného parku, 059 60 Tat¬ranská Lomnica. Tel.: 0969 967 951 (-5), fax: 0969 967 958. Sekcie: V
IZAKOVIČOVÁ Zita, RNDr. (*15.7.1959), Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 81499 Bratislava. Tel.: 07 5249 4849, fax: 07 5249 4508. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K
JANČOVÁ Gita, Ing. CSc. (*20.2.1947), Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a envi¬ronmentalistiky, Technická univrzita, Kolpašská 9/B, 969 01 Banská Štiavnica. Tel.: 0859 6941 109, fax: 0859 6920 117. Sekcie: K, S
JANIGA Marián, RNDr. CSc. (*21.8.1958), Katolícka univerzita, Ružomberok, Hrabovská 1,  034 01 Ružomberok. Tel.: 0848 4322 709, fax: 0848 4322 708. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: V
JANIŠOVÁ Monika, Mgr. (*16.11.1969), Katedra ekológie a environmentálnej výchovy, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica. Tel.: 088 734541(-6), fax: . E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
JAROLÍMEK Ivan, RNDr. CSc. (*11.7.1954), Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, 842 23 Bratislava. Tel.: 07 368 508, fax: 07 371 948. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: T, P
JEDLIČKA Ladislav, Prof. RNDr. DrSc. (*5.3.1939), katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina B-1, 842 15 Bratislava. Tel.: 07 796333. 
KALIVODOVÁ Eva, RNDr. CSc. (*23.3.1939), Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava. Tel.: 07 5249 555, fax: 07 5249 4508. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sek¬cie: K
KAMIEN Marián, Mgr. (*4.4.1976), ), Katedra ekológie a environmentalistiky, UKF Nitra, 949 74 Nitra. Tel.: 087 6517 323. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: N
KARŠAYOVÁ Andrea (*19.10.1971), Holubyho 14, 921 01 Piešťany. Sekcie: K
KELCEY John G., JGK Environmental Colsuntancy, 38 Church Street, Wolverton, Milton Key¬nes MK12 5JN, Buckinghamshire, England. Tel.: 01908 322 452, mobil: 07860 569 869, fax: 01908 316 359. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
KMEŤ Jaroslav, Doc. Ing. CSc. (*28.12.1957), Katedra fytológie, Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Masarykova 24, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5206 228, fax: 0855 5332 654. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: T, E
KMINIAK Milan, Doc. RNDr. CSc. (*26.8.1937), Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava. Tel.: 07 60296 582, fax: 07 6542 8938. Sekcie: K
KOCIANOVÁ Eva, RNDr. (*24.6.1949), SAŽP, Centrum ochrany prírody a krajiny, stredisko Bratislava, Odbor chránené a ohroz. rastl., Hanulova 5/d, 844 04 Bratislava. Tel.: 07 769 946, fax: 07 783 986. Sekcie: S
KODRÍK Milan, Ing. CSc. (*16.5.1957), Ústav ekológia lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 22312 kl. 316, fax: 0855 27485. Sekcie: E
KONČEKOVÁ Lýdia, Ing. (*8.12.1972), Katedra ekológie, Fakulta záhradníctva a krajinného in¬žinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Mariánska 10, 949 01 Nitra. Tel.: 087 6524 004, fax: 087 415007. Sekcie: P, K
KONTRIŠ Jaroslav, Doc. RNDr. CSc. (*23.12.1940), Katedra fytológie, Lesnícka fakulta Tech¬nickej univerzity, Masarykova 24, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5335111, fax: 0855 227007.
KONTRIŠOVÁ Oľga, Doc. RNDr. CSc. (*30.1.1943), Katedra environmentálneho inžinierstva, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej Univerzity, Masarykova 24, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5320 313 kl. 106. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
KOPCOVÁ Oľga, RNDr. (*18.11.1951), Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírod¬ných vied UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra. Tel.: 087 517 323,. E-mail: okopcova @ukf.sk. Sekcie: K, N, E, S,
KOPČÁKOVÁ Katarína (*26.4.1972), Tačevská 19, 085 01 Bardejov.  Sekcie: P
KOREŇ Milan, Ing. CSc. (*21.7.1944), Výskumná stanica ŠL TANAP, 059 60 Tatranská Lom¬nica. Tel.: 0969 967 124, 4467 951(-7), fax: 0969 967124, 4467 958. Sekcie: E, K, S
KORMANÍKOVÁ Jana (*15.2.1972), Estónska, 821 06 Bratislava,  Sekcie: P
KOVAČEVOVÁ Ivana, Ing. (*12.2.1956), Tomčany 54, 036 01 Martin. Tel.: 0842 32539, fax: 0842 32539. Sekcie: K
KOVÁČOVÁ Margita, Ing., CSc. (*25.10.1959), Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5330 914, fax: 0855 5479 485. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E, P
KOZOVÁ Mária, Doc. RNDr. CSc. (*6.12.1948), Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava. Tel.: 07 7961111, fax: 07 654298. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K
KRAJČOVIČ Vladimír, Prof. Ing. CSc. (*21.11.1922), Javornícka 8, 974 11 Banská Bystrica. Sekcie: E
KRÁLIKOVÁ Adriana, RNDr. CSc. (*24.1.1954), Katedra ochrany životného prostredia a zooló¬gie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. Tel.: 087 6508 424.  E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P, E, K
KRAMÁREKOVÁ Hilda, RNDr. (*22.5.1959), Katedra geografie, Prírodovedecká fakulta, Uni¬verzita Konštantína Filozofa, Hodžova 1, 949 74 Nitra. Tel.: 087 7414 947, fax: 087 7414 811. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K
KREMPASKÝ Peter, RNDr. (*23.8.1964), Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie tvorby mesta, nábr. arm. gen. L. Svobodu, 812 55 Bratislava. Tel.: 07 312 300, fax: 07 312 409. Sekcie: K, S, A
KRIŠTÍN Anton, RNDr. CSc. (*2.8.1956), Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5330 914, fax: 0855 5479 485. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
KRIŽOVÁ Eva, Doc. Ing., CSc. (*11.10.1944), Katedra fytológie, Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Masarykova 24, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5335 111 kl. 291, fax: 0855 22654. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
KRNÁČOVÁ Zdena, RNDr. (*21.1.1960), Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, P.O. Box 254, 814 99 Bratislava. Tel.: 07 5249 3851, fax: 07 5249 4508. E-mail: zdenka@uke. savba.sk. Sekcie: K, N
KUBALOVÁ Sylvia, Mgr. (*27.3.1973), Ústav zoológie SAV, oddelenie ekosozológie a monito¬ringu, Dúbravská cesta 9, 842 06 Bratislava. Tel.: 07 5930 2636. E-mail: uzaesiku @savba.sk, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E, S
KUBÍČEK Ferdinand, Ing. DrSc. (*23.5.1939), Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava. Tel.: 07 5249 4834, fax: 07 5249 4508. Sekcie: E
KUBIŠOVÁ Mária, RNDr. (*15.7.1960), Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľno¬hospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica. Tel.: 088 32541. Sekcie: E
KUDERAVÁ Zuzana (*26.1.1972), Dubová 31, 010 01 Žilina. Sekcie: P
KUKLA Ján, Ing. CSc. (*28.2.1950), Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 533 0914, kl. 311, fax: 0855 5479 485. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: T, E
KULFAN Ján, RNDr. CSc. (*10.6.1957), Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5320 838, fax: 0855 5479 485. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P, E
KVĚT Jan, RNDr. (*26.8.1933), Botanický ústav AV ČR, odd. hydrobotaniky, Dukelská 145, 379 01 Treboň, Česká republika. Tel.: +420 33 3721 156, fax: +420 33 37218. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E, A
KYSELOVÁ Zuzana, RNDr. (*22.8.1951), Štátne lesy TANAP, 059 60 Tatranská Lomnica. Tel.: 0969 967 951 (-7), fax: 0969 967 158. Sekcie: V
LACOVÁ Mária, RNDr. (*15.5.1948), katedra ekológie, Fakulta záhradníctva a krajinného inži¬nierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Mariánska 10, 949 01 Nitra. Tel.: 087 6524 004, fax: 087 415007.
LISICKÝ Mikuláš J., RNDr. CSc. (*9.5.1946), Ústav zoológie SAV, odd. ekosozológie a monito¬ringu, Dúbravská 9, 842 06 Bratislava. Tel.: 07 5930 2630, fax: 07 5930 2646. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: T, E, S
MAGLOCKÝ Štefan, Doc. RNDr. CSc. (*19.12.1937), Botanický ústav SAV, oddelenie geobota¬niky, Dúbravská 14, 842 23 Bratislava. Tel.: 07 5292 6271 kl. 270. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
MAJZLAN Oto, Prof. RNDr. CSc. (*15.8.1950), Katedra biológie a patobiológie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Moskovská 3, 813 34 Bratislava. Tel.: 07 5556 744, 5556 5518, 5264754. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E
MAŇKOVSKÁ Blanka, Ing. DrSc. (*9.1.1942), Lesnícky výskumný ústav, T.G. Masaryka 22, 960 22 Zvolen. Tel.: 0855 320316-8 314205, fax: 0855 322008. Sekcie: E
MAZÚROVÁ Lenka, Ing. (*27.7.1974), Katedra ekológie a environmentalistiky, Prírodove-decká fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nábrežie mládeže 91, 949 01 Nitra. Tel.: 087 6517 323. Sekcie: A,
MIDRIAK Rudolf, Prof. Ing. DrSc. (*18.7.1939) Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekoló-gie a environmentalistiky Technickej Univerzity, Kolpašská 9/B, 969 01 Banská Štiavnica. Tel.: 0859 6941 109, fax: 0859 6920 117. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K, V
MIKLÓS Ladislav, Prof. RNDr. DrSc. (*24.1.1949), Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefáni-kova 3, 814 99 Bratislava. Tel.: 07 5249 3868, fax: 07 5249 4508. E-mail: miklos@uke. savba. sk. Sekcie: K
MIKOLÁŠ Vlastimil, Ing. (*25.10.1953), Botanická záhrada Univerzity P.J. Šafárika, Máne-sova 23, 043 52 Košice. Tel.: 095 31556, fax: 095 37353. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P, E, S
MIŠÍKOVÁ Pavlína, Mgr. (*22.4.1971), Katedra ekológie a environmentalistiky, Prírodove-decká fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nábrežie mládeže 91, 949 01 Nitra. Tel.: 087 517323. Sekcie: K
MOCHNACKÝ Sergej, RNDr. CSc. (*18.8.1953), Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, 043 52 Košice. Tel.: 095 31556, fax: 095 37353. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: T,P,E
MOYZEOVÁ Milena, RNDr. (*23.11.1961), Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, P.O.Box 254, 814 99 Bratislava. Tel.: 07 5249 4849, fax: 07 5249 4508. E-mail: milena@ uke.savba.sk. Sekcie: A, K
MUDRA Stanislav, Mgr. (*22.7.1968), katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc, Česká republika. Tel.: +420 68 5222 451 linka 366, fax: +420 68 5225 737. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K, T, S
NAJŠELOVÁ Jarmila, Ing. (*28.11.1960), SNP 143/30, 965 01, Žiar nad Hronom. Sekcie: E, K
OLAH Branislav, Ing. (*1.6.1975), Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a environ-mentalistiky TU Zvolen, Kolpašská 9/B, 969 00 Banská Štiavnica. Tel.: 0859 6941 205, fax: 0859 6920 117. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: A, K
OSTROLUCKÁ Mária Gabriela, Ing. CSc. (*16.10.1942), Ústav genetiky rastlín SAV, Akade¬mická 2, 949 01 Nitra. Tel.: 087 36661, fax: 087 36660. Sekcie: T
OSZLÁNYI Július, Ing. CSc. (*19.9.1944), Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava. Tel.: 07  5249 3882, fax: 07  5249 4508. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sek¬cie: E
OŤAHEĽ Ján, RNDr. CSc. (*28.7.1949), Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bra¬tislava. Tel.: 07 392 751, fax: 07 391 340. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K
PASTIRČÁK Martin, Mgr. (*21.3.1975), 086 44 Kuková 39. Sekcie: T, P, E, K, S, A
PAUKOVÁ Žaneta, Ing. (*4.8.1976), Katedra ekológie, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Mariánska 10, 949 01 Nitra. Tel.: 087 6524 004, fax: 087 414 987. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P
PAULEN Ľubor, Ing. (*14.3.1965), Malé Bedzany 40, 955 01 Topoľčianky. Sekcie: E
PETRIĽÁKOVÁ Tamara, RNDr. CSc. (*1.6.1938), Ústav hygieny a epidemiológie, Lekárska fa¬kulta Univerzity P.J. Šafárika, Šrobárová 57, 040 01 Košice. Tel.: 0905 6231 790, Sekcie: T, E
PETRÍKOVÁ Hana, Mgr. (*11.5.1974), Katedra environmentálneho inžinierstva, Fakulta ekoló¬gie a environmentalistiky, TU Zvolen. Tel.: 0855 5206 518, E-mail: hpetrik@vsld.tuzvo. sk. Sekcie: A, P, N
PETROVIČ František, Mgr. (*15.8.1977), Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra, Aka-demická 2, P.O.Box 23B, 949 01 Nitra. Tel.: 087 7335 601, 7335 738, fax: 087 7335 608. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P, K
PICHLER Viliam, Ing. (*14.7.1968), katedra prírodného prostredia, Lesnícka fakulta Technic-kej univerzity, Masarykova 24, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855  335 111, fax: 0855  22654. Sekcie: E, K
POPOVIČOVÁ Jaroslava, Mgr. (*15.5.1975), Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, P.O.Box 254, 814 99 Bratislava. Tel.: 07 5249 3851, fax: 07 5249 4508. E-mail: jarka@ uke.savba.sk. Sekcie: K, N
POSPÍŠILOVÁ Margita (*16.6.1953), Trnavské automobilové závody, a.s., Strojárenská 1, 917 48 Trnava. Tel.: 0805 23685, fax: 0805 21109.
PUCHEROVÁ Zuzana, Mgr. (*26.11.1970), Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prí¬rodných vied UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra. Tel.: 087 6517 323. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K, N
RAČKO Ján, Mgr. (*20.6.1967), Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 Brati-slava Tel.: 07 5249 3851, fax: 07 5249 4508. Sekcie: K
RIMAN Jozef, RNDr. CSc. (*10.9.1934), Suvorovova 8, 902 01 Pezinok. Sekcie: S, N
RIMÁROVÁ Kvetoslava, MUDr. (*20.9.1958), Ústav hygieny a epidemiológie, Lekárska fa-kulta UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice. Tel.: 095  6231 790, E-mail: rimarova@kosice. upjs.sk. Sekcie: P
RÓZOVÁ Zdenka, Doc. Ing. CSc. (*13.3.1960), katedra záhradnej a krajinnej architektúry, Fa¬kulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Tulipá¬nová 7, 949 01 Nitra. Tel.: 087  418240, fax: 087 415007. Sekcie: K
RUSKO Miroslav, RNDr. (*12.11.1956), SAŽP, Ľ.Podjavorinskej 36, 917 02 Trnava. Tel.: 0805  536613, fax: 0805  536614. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: T
RUŽIČKA Milan, Prof. RNDr. DrSc. (*29.5.1929), Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra, Akademická 2, 949 01 Nitra. Tel.: 087 7335 602, 7335 603, 6517 323, fax: 087 7335 608. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K
RUŽIČKOVÁ Helena, RNDr. CSc. (*11.10.1937), Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava. Tel.: 07 5249 4849, fax: 07 5249 4508. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K
RYCHNOVSKÁ Milena, Prof. RNDr. DrSc. (*17.10.1928), katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc, Česká republika. Tel.: +420 68 5222 451, fax: +420 68 280 506. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie:E, K
SEKO Lucián, Doc. RNDr. CSc. (*7.1. 1935), Katedra ekosozológie a fyziotaktiky, Prírodove¬decká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava. Tel.: 07 796 1111, fax: 07 654258. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K, S
SCHIEBER Branislav (*10.9.1970), Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5330 914, fax: 0855 5479 485. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P
SLÁVIKOVÁ Dagmar, Doc. RNDr. CSc. (*28.8.1946), Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita, Kolpašská 9/B, 969 01 Banská Štiavnica. Tel.: 0859 6941 109, fax: 0859 6920 117. Sekcie: K, S
SLIACKA Gabriela, Ing. (*24.7.1975), Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5323 832, fax: 0855 5479 485. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E,A,S,P,N
STANOVÁ Viera, Mgr. (*18.6.1968), Daphne, Hanulova 5/d, 844 04 Bratislava. Tel.: 07 6541 2162, fax: 07 6541208. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P
STŘELCOVÁ, Katarína, Ing. (*25.11.1963), Technická univerzita, Masarykova 24, 960 53 Zvo¬len. Tel.: 0855  335111. Sekcie: E
STŘELEC Jaroslav, Ing. (*6.7.1960), Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 22312 kl. 65, fax: 0855 27485. Sekcie: E
SUPUKA Ján, Prof. Ing. DrSc. (*12.4.1944), Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra, Hospodárska ul. 7, 949 76 Nitra. Tel.: 087  6514741. Sekcie: K
ŠALAMON Ivan, RNDr. CSc. (*1.11.1961), Oblastný výskumný ústav agroekológie, Špitálska 1273, 071 01 Michalovce. Tel.: 0946 443888, fax: 0946 420205. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P
ŠÁLY Rudolf, Prof. Ing. DrSc. (*13.5.1927), Klimovská 10, 960 01 Zvolen. Sekcie: T, E
ŠEFFER Ján, RNDr. CSc. (*28.1.1960), Daphne, Hanulova 5/d, 844 04 Bratislava. Tel.: 07 6541 2162, fax: 07 654128. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: T, P
ŠENITKOVÁ Ingrid, Ing. CSc. (*8.8.1955), Stavebná fakulta Technickej univerzity v Koši-ciach, Katedra environmentalistiky, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice. Tel.: 095 6024 262, fax: 095  6333 303. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E
ŠIMONOVIČOVÁ Alexandra, RNDr. CSc. (*20.2.1954), Katedra pedológie Prírodovedeckej fa¬kulty UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava. Tel.: 07 6029 6587. E-mail: simonovicova@ fns.uniba.sk. Sekcie: E
ŠKODOVÁ Iveta, Mgr. (*15.1.1969), Botanický ústav SAV, oddelenie geobotaniky, Sienkie-wiczova 1, 842 23 Bratislava. Tel.: 07 326271, fax: 07 371948. E-mail: botuivet@savba. sk. Sekcie: P, E
ŠKVARENINA Jaroslav, Ing. CSc. (*15.3.1963), katedra prírodného prostredia, Lesnícka fa-kulta Technickej univerzity, Masarykova 24, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5335 111 kl. 387. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E
ŠOLTÉS Rudolf, RNDr. CSc. (*8.4.1945), Výskumná stanica ŠL TANAP, 059 60 Tatranská Lomnica. Tel.: 0969 967951, fax: 0969 967958. Sekcie: V
ŠTEFUNKOVÁ Dagmar, Ing. (*22.4.1960) Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava. Tel.: 07 52493851, fax: 07 52494508. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K
ŠUŠLÍK Vojtech, Ing. CSc. (*6.3.1937), Novozámocká 11, 960 06 Zvolen. Sekcie: P, E
ŠVAJDA Juraj, Ing. (*22.4.1975), Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľ. Štúra 1, Brati¬slava. Tel.: 07 5956 2558, fax: 07 5956 2533. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: A,S,K,V
TEREK Jozef, Doc. RNDr. CSc. (*15.2.1944), katedra biológie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, 17. novembra, 080 16 Prešov. Tel.: 091 7733231 (kl.358), fax: 091 722507. Sekcie T, K
TIŠLIAR Elemír, Ing. (*2.3.1942) Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospo¬dárstva, Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica. Tel.: 088  732541-3, fax: 088  732544. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E
TOKÁR Ferdinand, Doc. Ing. DrSc. (*30.5.1941), Ústav ekológie lesa SAV, Pobočka biológie drevín, Akademická 2, 949 01 Nitra. Tel.: 087 7335 696, fax: 087 7335 696. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E
TOMAŠKO Ivan, Doc. Ing. CSc. (*17.3.1935), Arborétum Mlyňany SAV, 951 52 Slepčany. Tel.: 0814 94571, fax: 0814 94574. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sek¬cie: K
TOPERCER Ján, Ing. CSc. (*10.12.1959), Botanická záhrada Univerzity Komenského,  038 15 Blatnica 315. Tel.: 0841 4948 213, fax: 0841 4948 213. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: T
TÓTH František, Ing. (*16.1.1963), Ústav experimentálnej veterinárnej medicíny Košice, pra-covisko Ivanka pri Dunaji, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Tel.: 07 943883, fax: 07 943052. Sekcie: T
TREMBOŠ Peter, RNDr. (*28.12.1960), katedra fyzickej geografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina B-1, 842 15 Bratislava. Tel.: 07 796 1111. Sek-cie: K
TRNKOVÁ Bronislava, RNDr. (*21.8.1965), Krajský úrad v Trnave, odbor životného prostredia, Trnava. Tel.: 0805 5564 264, fax: 0855 5513 871. E-mail: petrikova.martina@ ku-trnava. sk. Sekcie: E, A, K
TUŽINSKÝ Ladislav, Doc. Ing. CSc. (*18.9.1938), katedra prírodného prostredia, Lesnícka fa¬kulta Technickej univerzity, Masarykova 24, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5335 111, fax: 0855 22654.
UHERČÍKOVÁ Eva, RNDr., CSc. (*18.11.1959), Ústav zoológie SAV, oddelenie ekosozológie a monitoringu, Dúbravská cesta 9, 842 06 Bratislava. Tel.: 07 5930 2632, E-mail: uzaeuhe @savba.sk. Sekcie: P, E
VAGAČOVÁ Martina, RNDr. (*11.8.1967), Gorazdova 50, 811 04 Bratislava. Sekcie: K
VALACHOVIČ Milan, RNDr. CSc. (*1.12.1956), Botanický ústav SAV, oddelenie geobotaniky, Dúbravská 14, 842 23 Bratislava. Tel.: 07 5296 8508, fax: 07 5477 1948. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sek¬cie: P, E
VANČURA Tomáš, Ing. (*9.8.1962), Správa TANAPu, Vila Zorka č. 10, 059 60 Tatranská Lomnica. Tel.: 0969 446 7195, fax: 0969 446 7195. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: V
VIDOVIČ Jozef, Ing. (*24.10.1940), Výskumný ústav rastlinnej výroby, oddelenie produkčnej fyziológie, Bratislavská 122, 921 68 Piešťany. Tel.: 0838 7722 311, fax: 0838 7726 306. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P, E
VLČKO Jaroslav, Ing. (*3.4.1964), katedra fytológie, Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Masarykova 24, 960 53 Zvolen. Tel.: 0855 5335 111 kl. 628, fax: 0855  22654. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: P
VOLOŠČUK Ivan, Prof. Ing. DrSc. (*21.1.1935), Správa národných parkov Slovenska, 059 60 Tatranská Lomnica. Tel.: 0969 467 195, fax: 0969 46708. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: E
WEISSOVÁ Eleonóra, RNDr. (*18.5.1945), Okresný úrad, odbor životného prostredia, Poprad¬ské nábrežie 16, 058 01 Poprad. Tel.: 455 653. Sekcie: K
ZAUŠKOVÁ Ľubica, Ing. (*20.1.1968), Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a envi-ronmentalistiky Technickej univerzity Kolpašská 9/B, 969 01 Banská Štiavnica. Tel.: 0859 6941 109, fax: 0859 6920 117. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: K, A
ZLOCHOVÁ Katarína, RNDr. CSc. Útvar architekta MČ Devínska Nová Ves, Istrijská 49, 843 10 Bratislava. Tel.: 07 777250, 778250, fax: 07 776250.
ZUPKOVÁ Zdenka, Mgr. (*14.7.1971), Katedra ekológie a environmentálnej výchovy, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica. Tel.: 088 737 821. Sekcie:T, N
ŽIGRAI Florin, Prof. RNDr. CSc. (*25.11.1941). Rakúsky ústav pre východnú a juhovýchodnú Európu, pobočka Bratislava, Gondova 2, 818 01 Bratislava. Tel.: 07 324310, fax: 07 325421. E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Sekcie: KPosledná úprava Pondelok, 12 September 2011 21:40
 
Slovenská ekologická spoločnosť